درباره ما

Home/درباره ما
درباره ما 2019-05-02T06:31:55+00:00

طبیعت را از دست ندهیـم

بـا کـاغـذ سنــگ

عرصه تبلیغات در عصر حاضر به منزله کلید درب موفقیت تجاری وصنعتی به شمار می آید و بی شک تبلیغات موثر یکی ازپایه ھای موفقیت در ھر حرفه ای می باشد.

لذا سعی ما بر این است تا با ارائه راھکارھای مناسب تبلیغاتی، کاربردی و ھمینطور کاربرد بجا از ابزارھای مختلف این حرفه ھمراه ھمیشگی شما بوده و مسیر تحقق اھدافتان را ھموار کنیم.

شرکت نقش آفرین سبز نگارینه به عنوان شرکت تبلیغاتی پیشرو در زمینه تبلیغات افتخار دارد ،به عنوان اولین شرکت درتھران ،از پدیده نو ظھور کاغذ سنگ به جای کاغذ معمولی در صنعت چاپ و دیگر محصولات محیط زیستی، در حال استفاده برای مشتریان دوست دار طبیعت خود می باشد.

در حال حاضر مشاور و طراح و سازنده ھدایای تبلیغاتی اختصاصی جھت شرکتھای داروسازی و تولید کننده دارو، وارد کنندگان دارو و مکمل ھا، شرکت ھای تجھیزات پزشکی ، داروخانه ھا ، پزشکان عمومی و متخصص می باشد.

خدماتی که در حال حاضر ما می توانیم در شرکت نقش آفرین سبز نگارینه ارائه دھیم به شرح زیر می باشد:

  1. انواع خدمات چاپی افست و دیجیتال
  2. طراحی گرافیک
  3. انواع خدمات محیط زیستی (کاغذ سنگ، خودکارهای بازیافتی، هدایایی محیط زیستی…)
  4. ساخت و ساز غرفه ھای نمایشگاھی در تھران و شھرستان